KVK Politikası

Ak Tuna

AK-TUNA GEMICILIK BALIKÇILIK TUR.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır. Politika ile yönetilen; Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan verilerinin AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

1. Amaç
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

2. Kapsam
İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Veri Kategorisi (1-Kimlik) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (2-İletişim) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (3-Lokasyon) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (4-Özlük) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (5-Hukuki İşlem) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (7-Fiziksel Mekan Güvenliği) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (9-Risk Yönetimi) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (10-Finans ) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (11-Mesleki Deneyim ) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

Veri Kategorisi (21-Sağlık Bilgileri) Veri Konusu Kişi Grubu
•    Ürün veya Hizmet Alan Kişi
•    Tedarikçi Yetkilisi
•    Tedarikçi Çalışanı
•    Stajyer
•    Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
•    Hissedar/Ortak
•    Çalışan
•    Çalışan Adayı

3. Tanımlar
İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:
Açık rıza :    Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza  Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 
Çalışan :    AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tümgerçek kişiler, 
Çalışan adayı :    AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini şirketimize erişilebilir kılan gerçek kişiler
Aday Stajyerler:    AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne staj başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini şirketimize erişilebilir kılan gerçek kişiler
Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu: AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne çalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Kişisel sağlık verileri :    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel Veri :    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 
Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu : Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri sahibi : KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sahibi Başvuru Formu: AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK  Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi Ziyaretçi/Misafir şirketin fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler 
Veri Sorumluları : Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.
b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.
d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma Şirketimiz tarafından kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.
5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.
5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir:
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
d. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilecektir:
a. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi: Kişisel sağlık verileri; (i) Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:
- Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası
- Kamu sağlığının korunması
- Koruyucu hekimlik
- Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

b. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde mümkün olacaktır.

5.3. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategorizasyon

Veri Kategorisi

1-Kimlik
Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

2-İletişim
Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

3-Lokasyon
Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

4-Özlük
Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

5-Hukuki İşlem
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

7-Fiziksel Mekan Güvenliği
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

9-Risk Yönetimi
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

10-Finans
Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

11-Mesleki Deneyim
Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

21-Sağlık Bilgileri
Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka  aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka
Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. kişisel verileri korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verileri koruma altına almıştır.
Bu amaçla; Veri Güvenliği Tedbiri Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

6.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka
Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
- KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
- Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
- KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç prosedürlerin hazırlanması.

6.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirecektir.
7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri
7.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:- 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

7.2. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri
Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuata göre çalışanların işten çıkış süreci sonrası 10 Yıl süre muhafaza etmekle yükümlüdür..  Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

8. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dahilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel veriler aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir: 

KİŞİ GRUPLARI 
•    Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
•    Hissedarlar
•    İş Ortakları
•    İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
•    Tedarikçiler
•    Topluluk Şirketleri


9. Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahipleri aydınlatılmalıdır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:
a. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı,
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
e. Kişisel veri sahibinin hakları.
10. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra AK-TUNA Gemicilik Balıkçılık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.
10.1. Başvuru Hakkı KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
10.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
a. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
b. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
d. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
e. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır: 
a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

10.3. Cevap Verme Usulü
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:
a. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,
b. Orantısız çaba gerektirmesi,
c. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
d. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması,
e. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması.

11. Şirket İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi
Üzerinde Yapılan Veri İşleme Faaliyetleri
Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme
Şirketimizin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için Şirketimiz içerisinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir. KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Nazım KUL 
Şirket Ortağı